2019/3/16


Thermo Fisher mua Brammer Bio với giá 1,7 tỷ

Thỏa thuận của Thermo Fisher Khoa học sẽ mở rộng sự hiện diện của công ty thiết bị phòng thí nghiệm trong lĩnh vực trị liệu gen đang phát triển nhanh chóng.

Cơ quan quản lý bảo hiểm Di chuyển đến Đóng lỗ hổng

Các nhà quản lý bảo hiểm đang chuyển sang sử dụng các lỗ hổng pháp lý được sử dụng bởi một chủ sở hữu công ty bảo hiểm ở Bắc Carolina, người đã cho vay ít nhất 2 tỷ đô la từ các công ty bảo hiểm của mình cho các doanh nghiệp cá nhân của mình.

2019/3/15     2019/3/17