2019/3/25


Đảng Dân chủ Nhấn vào với những lời thăm dò của họ về Trump

Phát hành của cố vấn đặc biệt Những phát hiện chính của Robert Mueller đã gây ra một trận chiến mới trên Đồi Quốc hội, với những người Dân chủ kêu gọi công bố báo cáo đầy đủ và tất cả các tài liệu cơ bản khi họ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra riêng.

2019/3/24     2019/3/26