לא   ‘שראלית’: ‘’’. “‘” ”: “ ” “.

’” ‘.   : ”“”. ”.’ “: ‚’, “, ”,  , ‘,”, “;.”;. ‚, ’,   , “,’,.”,. “.,” and “–” –. ‘;. ’; ‚, ”,. ,. ”., “", “,"”, “";. •” •’  ,.’, ”;”., ’